Leta i den här bloggen

tisdag 24 november 2015

Tre (s)kånska gruppledare

Hjärter Ess 19 nov 2015

söndag 22 november 2015

Hyresreglering?


Jag svarar på frågor i Fastighetstidningen 2015-11-19
1. Finns det hyresreglering för bostäder?
2. Finns det skäl att ändra hyressättningssystemet?

tisdag 22 september 2015

söndag 14 juni 2015

S vill avskaffa pensionärsskatten!

Skånska Dagbladet debatt lördag 13 juni 2015

Den "okända" kvinnosjukdomen endometrios!

Endometrios kallas den ”okända” sjukdomen trots att den drabbar 10–15 procent av alla kvinnor.

På kvinnor med endometrios sätter sig livmoderslemhinnan även utanför livmodern – exempelvis på äggstockar, tarmar och i på bukhinnan. Det leder till en kronisk inflammation som ger kraftiga smärtor. Endometrios är den vanligaste orsaken till ofrivillig barnlöshet bland kvinnor.

Idag behandlas endometrios med värktabletter, p-piller, hormoner och operation. Hormonbehandlingarna är som regel effektiva men kan ge svåra biverkningar.

Men det har kommit ett nytt läkemedel, Visanne, som är speciellt framtaget för endometriosdrabbade. Det har hjälpt kvinnor där andra behandlingar varit verkningslösa och/eller gett mycket svåra biverkningar. Därför är det upprörande att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) beslutat att Visanne inte ska omfattas av det statliga högkostnadsskyddet. Konsekvensen har blivit att kvinnor som behöver Visanne kan få betala minst 4 800 kronor på ett år.

En ny studie ”Burden of illness” visar att endometrios kostar i genomsnitt 93 000 kr per kvinna och år. ”Studien visar tydligt att det är mycket dyrt att inte sköta vården av patienter med endometrios på ett effektivt sätt. Priset bärs dels av samhället, men i hög grad också av kvinnorna själva som utöver sitt lidande får en sämre ekonomi och sämre möjligheter till ett fungerande arbetsliv”, säger Matts Olovsson som är överläkare vid Nationellt endometrioscentrum på kvinnokliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och huvudförfattare till studien.

Ett stort problem är okunskapen om endometrios inom vården. Många patienter får höra att de lider av ”vanlig mensvärk”, vilket försenar diagnosen medan sjukdomen förvärras. Det tar i genomsnitt 5-10 år att få en diagnos.

Redan i grundutbildningen för sjuksköterskor och läkare bör endometrios finnas med. Informationen måste också nå ut till andra yrkesgrupper som möter flickor och kvinnor: skolsköterskor, personal på ungdomsmottagningar, gynekologer, barnmorskor inom mödravården med flera.  

Specialistsjukvården inom området behöver byggas ut över hela landet. Idag behandlas kvinnor med endometrios helt olika beroende på var i landet de bor! 

Kunskapen måste bli mycket bättre om denna utbredda och allvarliga sjukdom. Idag plågas  mängder av kvinnor i åratal innan de, i bästa fall, får diagnos och fungerande behandling. Det finns ingen ursäkt för att vi låter detta onödiga lidande få fortsätta år efter år!

söndag 24 maj 2015

Hårresande Bali

Aktuellt i Politiken 8 Maj 2015

söndag 17 maj 2015

Malmö tar emot Marianne

Folket i Bild 12 maj 2015


Ship to Gaza kommer till Malmö

http://rodamalmo.blogspot.se/2015/05/ship-to-gaza-kommer-till-malmo_11.html?m=1

Bloggen Röda Malmö 11 Maj 2015

Minska trycket på socialtjänsten!

De senaste åren har stora kostnader vältrats över på kommunerna, bland annat genom den tidigare regeringens nedskärningar i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen. Den statliga skatten har sänkts, men många kommuner och landsting har istället tvingats höja skatten för att klara välfärden.
 
Åtskilliga sjuka och arbetslösa har fått vända sig till anhöriga för att få hjälp med sin försörjning. Andra tvingas vända sig till socialtjänsten för att överleva. I 9 av 10 kommuner har kostnaderna för försörjningsstöd ökat, till följd av den tidigare regeringens politik.

I storstäderna är situationen extra ansträngd för socialtjänsten. I Stockholm finns nätverket ”Nu bryter vi tystnaden” som bildats av socialsekreterare. Nätverket kämpar för bättre arbetsmiljö för socialarbetare och ökad rättssäkerhet för klienterna. Ett problem som nätverket lyfter fram är att de hårda dokumentationskraven bara handlar om ökad kontroll över klienterna, inte om att hjälpa människor att må bättre och bli självförsörjande. Anhopningen av ärenden på enskilda socialsekreterare har dessutom ökat markant. I stort sett det enda som hinns med är att alla ska få sina bidrag i tid i slutet av månaden. Den personliga kontakten och insatser för att långsiktigt hjälpa människor uteblir.

Det behövs mer resurser för att anställa fler socialsekreterare men även ökade insatser för att behålla erfaren personal. Den höga personalomsättningen är ett stort problem. Alltfler väljer att lämna sina jobb för att komma undan stress och tuffa arbetsvillkor.

Socialförsäkringarna måste återupprättas och vi måste göra skatte- och fördelningspolitiken mer rättvis. Lyckas vi minska klyftorna och fattigdomen minskar också belastningen på socialtjänsten.  

Kan vi få till stånd en bättre missbruks- och psykiatrisk vård innebär det mindre risk att socialtjänsten ska fungera som kontrollinstans för människor som i första hand behöver hjälp för sitt beroende/sin sjukdom.

Avslutningsvis måste kraven på socialsekreterarna att kontrollera klienterna bli mindre rigida till förmån för direkt klientarbete. Det behövs mer samverkan med klienterna och huvudmålet måste vara att de ska få ett bättre liv.

fredag 1 maj 2015

Första maj i Skåne!

http://www.fria.nu/artikel/117402

Fria tidningen 2015-04-29

måndag 13 april 2015

Urholkad anställningstrygghet via bemanningsföretag

Bemanningsföretag kan fylla en funktion på arbetsmarknaden när det handlar om tillfälliga arbetstoppar eller när arbetsgivarna har svårt att rekrytera personal. Men bemanningsföretag får inte användas för att byta ut fast anställd personal och kringgå anställningstryggheten! Anställningstryggheten behöver stärkas, inte urholkas ännu mer. Det finns redan alltför många möjligheter att göra sig av med folk – till och med utan avgångsvederlag!

Det har tyvärr blivit allt vanligare att arbetsgivare säger upp personal med hänvisning till ”arbetsbrist” för att en kort tid senare ta in samma personer som sagts upp – via bemanningsföretag. På så sätt kan arbetsgivarna kringgå både anställningstryggheten och turordningsreglerna. De kan behålla samma personal, men slippa ha dem fast anställda, och göra sig av med oönskad personal genom att helt enkelt låta bli att hyra in dessa personer.

De arbetstagare som drabbas av detta lurendrejeri har väldigt lite att sätta emot. Om de inte går med på att jobba vidare via bemanningsföretag förlorar de ju jobbet helt och hållet. För de drabbade kan detta innebära kraftiga försämringar i anställningstrygghet, lön, förläggning av arbetstid, maximal arbetstid med mera som reglerats i tidigare kollektivavtal. De som inte blir inhyrda får se sig utbytta och går rakt ut i arbetslöshet.

Arbetsmiljöskyddet är dessutom ofta sämre för dem som arbetar för bemanningsföretag. Arbetsgivaren kan undfly ansvar och hänvisa till bemanningsföretaget, bemanningsföretaget kan hänvisa till arbetsgivarens ansvar. Konsekvensen är att ingen tar ansvar för att förebygga olyckor och arbetsskador.

Enligt lagen om anställningsskydd ska den som sägs upp på grund av arbetsbrist ha företräde till ett nytt jobb om arbetsgivaren nyanställer. Företrädesrätten gäller i nio månader från den dag då anställningen upphörde. Trots lagen förekommer det många fall där det gått betydligt kortare tid än nio månader innan man tar in ny personal eller hyr in dem som tidigare sagts upp via bemanningsföretag.

Med tanke på hur tandlös lagen är behövs en lagskärpning för att värna anställningsskyddet. Arbetsgivare ska inte kunna använda sig av bemanningsföretag för att kringgå anställningstrygghet och turordningsregler. Det bör inte vara tillåtet att säga upp anställda med hänvisning till ”arbetsbrist” för att en kort tid senare hyra in samma personal via bemanningsföretag. De drabbade bör i dessa fall ha rätt till återanställning.

onsdag 1 april 2015

Massarbetslöshet trots kravhets, kontroll och förnedring!

Aftonbladet 1 april 2015

måndag 23 mars 2015

söndag 15 mars 2015

Rätt till heltid och sammanhållen arbetsdag

Bland de ofrivilligt deltidsarbetslösa är en majoritet kvinnor. Många jobbar i offentlig sektor och inom handel, hotell och restaurang.

Möjligheten att deltidsstämpla gäller bara i högst 75 dagar. Därefter kan det bli svårt att klara sig ekonomiskt i låglöneyrken. Det finns nämligen ingen garanti för att arbetsgivarna verkligen kommer att erbjuda heltid bara för att deras anställda får svårare att försörja sig.

Åtskilliga deltidsarbetslösa har så låg lön att de blir beroende av sin partner. Ensamstående kan tvingas säga upp sig för att överleva ekonomiskt.

”Heltid rättighet, deltid möjlighet” är ett mål som ännu inte förverkligats på arbetsmarknaden

Tvärtom är det vanligt att deltidsarbetslösa konsekvent nekas att gå upp i arbetstid. Här är två exempel på domar från Arbetsdomstolen som visar hur svårt det är för deltidsanställda att få utökad sysselsättningsgrad. I båda domarna avslogs arbetstagarnas begäran om högre sysselsättningsgrad.

Domen från 2009 gäller skadestånd för brott mot bestämmelsen om företrädesrätt till anställning med högre sysselsättningsgrad. En skoförsäljare nekas högre sysselsättningsgrad när en annan säljare slutar. Arbetsgivaren organiserar då om verksamheten, och anser sig på grund av detta inte kunna ge arbetstagaren högre sysselsättningsgrad. Handels förlorar och tvingas betala rättegångskostnaderna 140 681 kr för motparten Svensk handel och Nilson Group AB.

Domen från 2012 gäller skadestånd för brott mot bestämmelsen om företrädesrätt till anställning med högre sysselsättningsgrad. Två deltidsanställda säljare i kosmetikabutik anmäler sin arbetsgivare för att de ville ha högre sysselsättningsgrad i samband med att en annan säljare sade upp sig från butiken. Säljaren som sade upp sig hade samma sysselsättningsgrad som de två som ville arbeta mer. Arbetsgivaren erbjöd inte dessa två högre sysselsättningsgrad utan anställde istället en ny person med samma sysselsättningsgrad som säljaren som slutade hade.

Deltidsanställda med kvalifikationer för uppdraget bör som huvudregel få utökad sysselsättningsgrad.

Ett annat stort problem är delade turer. Det blir långa arbetsdagar uppdelade i två arbetspass med flera timmars ofrivillig ledighet mellan arbetspassen. De obetalda håltimmarna är svåra att fylla samtidigt som det blir tidiga morgnar och sena kvällar. Det riskerar att gå ut över hälsa och familjeliv. Ofrivillig deltid i kombination med delade turer innebär både lägre lön och sämre arbetsvillkor.

 

Den goda staden - hur förverkligar vi den?

Partidebatt Malmö stadsbibliotek 16 mars 2015 http://www.mynewsdesk.com/se/malmo/news/den-goda-staden-hur-skapar-vi-den-109229

SD och vigselrätten

Bloggen Helds HBT-nyheter 8 mars 2015 http://bengtheld.blogspot.se/2015/03/sd-vill-tvinga-katolska-kyrkan-och.html?m=1

Barnomsorg på obekväm arbetstid

Alltinget Premium 25 februari 2015

https://web.retriever-info.com/go/?p=263513&a=30516&sa=2016282&x=b96b368fd176e8ccec29592c44ecf5bc&d=00958120150225223063461&s=9581

Piggelin i riksdagen eller radikalfeminist?

Piggelin i riksdagen eller radikalfeminist? 

fredag 23 januari 2015

onsdag 21 januari 2015

fredag 16 januari 2015

Oberoende organ för bedömning av personskador

Det finns stora brister vad gäller rättssäkerheten för personer som drabbas av trafikskador, arbetsskador, vårdskador och andra skador.

Bland annat är ordningen för att få sin skada objektivt prövad och att få korrekt ekonomisk ersättning för främst inkomstbortfall i dag mycket otillfredsställande och rättsosäker. Likartade fall kan i dagens system bedömas helt olika.

När det gäller de trafikskadade är ett allvarligt problem försäkringsbolagens medicinska rådgivare som utan att ens träffa patienterna överprövar behandlande läkares utlåtande och gör sina bedömningar på endast skriftligt material.

De medicinska rådgivarna arbetar på uppdrag av försäkringsbolagen och förnekar påfallande ofta att samband föreligger mellan en trafikolycka och de besvär som den skadade uppvisar. De medicinska rådgivarna har genom sin ställning ett avgörande inflytande över försäkringsbolagets beslut, trafikskadenämndens ställningstagande och domstolarnas utslag. De medicinska rådgivarna är dock allt annat än opartiska, eftersom de är betalda av försäkringsbolagen. 

När det gäller sjukskrivningar så finns försäkringsmedicinska rådgivare, som arbetar på uppdrag av försäkringskassan. Även dessa läkare kan överpröva behandlande läkare, utan att ens träffa patienten.

Det som nu nämnts gäller även för arbetsskadade, som har stora problem med att få sina skador klassade som arbetsskador och att få ekonomisk ersättning för inkomstbortfall.

När det gäller vårdskador är det betydligt färre än hälften av dem som har anmält en skada till Patientförsäkringen som får skadorna godkända som vårdskador enligt patientskadelagen och som får ekonomisk ersättning. Det finns dessutom inom detta område ett stort mörkertal av skador som aldrig rapporteras.

På statlig nivå borde det inrättas ett helt oberoende organ, där läkare på ett opartiskt och objektivt sätt arbetar med att bedöma olika typer av skador: trafikskador, arbetsskador, vårdskador med mera. Det bör inte vara möjligt för försäkringsbolagen eller någon annan att välja eller anvisa läkare inom detta oberoende organ. Läkarna bör vara helt oberoende. Patienterna bör – i rättssäkerhetens intresse - ges möjlighet att träffa den läkare som gör bedömningen. Utrymme för ”second opinion” bör finnas, så att patienten får en bedömning från två oberoende läkare. Detta oberoende organ bör alltid anlitas när skador ska bedömas, istället för det nuvarande systemet med försäkringsläkare av olika slag.

 

 

fredag 9 januari 2015

torsdag 8 januari 2015

Ständigt aktuell staty