Leta i den här bloggen

lördag 23 maj 2009

Ge inte vårdmakten till EU:s byråkrater

Publicerad i tidningen Norra Skåne 17/5 2009

Inför valet till Europaparlamentet har frågan om patienternas rätt att söka vård i ett annat land seglat upp som en fråga. Socialdemokraten Hillevi Larsson ger sin syn på saken och attackerar samtidigt Anna Maria Corazza Bildt (M).

GE INTE VÅRDMAKTEN TILL EU:S BYRÅKRATERER

Torsdagen den 14 maj debatterade jag med Anna Maria Corazza Bildt om patienternas rättigheter i Europa. Corazza Bildt försökte felaktigt framhålla att nu öppnas fantastiska möjligheter för patienten i Europa. Det kanske stämmer för den som kan ligga ute med mycket pengar, talar många språk och känner sig väl förtrogen med den europeiska byråkratin. Men verkligheten för de flesta patienter ser annorlunda ut.

Corazza Bildt talade nämligen inte om att Moderaterna vill skapa ett system där sjuka kan tvingas lägga ut stora summor för att få vård. De vill skapa ett system som i praktiken bara de med mycket pengar kan utnyttja.
Det är viktigt att patienter inte tvingas ligga ute med pengar för att få vård. Man måste ha möjlighet att få ett förhandsbesked så att man säkert vet att man inte i efterhand behöver betala sin operation eller behandling själv. Ett system utan förhandsbesked gör att bara de som själva kan lägga ut stora summor har möjlighet att välja vård i andra länder. Jag vill att den möjligheten öppnas för alla. Det Moderaterna vill är att flytta makten över vilken vård du ska kunna få från läkare och landsting där du bor till EU-kommissionens byråkrater och ytterst till EG-domstolen.

Det är läkare som ska bedöma vilken vård människor ska ha, inte politiker. Vem som sedan utför vården är av underordnad betydelse. Det viktiga för oss är att människor inte fastnar i vårdköer utan får möjlighet till de operationer eller den behandling de behöver. Jag som socialdemokrat tycker istället att sjukvård är en typisk fråga som bör beslutas nära människor och i dialog med dem som berörs.

Hillevi Larsson (S)
kandidat till Europaparlamentet

söndag 17 maj 2009

Valmanifestet har kommit!

VALMANIFESTET HAR KOMMIT!

Våra viktigaste frågor i Europavalet:

Jobben först

I Europavalet sätter vi jobben först. Ett eget arbete är en förutsättning för personlig utveckling, gemenskap, och frihet att forma sitt eget liv. Vi vill investera i utbildning, forskning och infrastruktur.


Klimatinvestera för framtiden

En offensiv sammanhållen klimatpolitik ger Sverige och hela Europa nya möjligheter.
I Europavalet lyfter vi fram framtidens jobb, välfärd och ekonomiska tillväxt som kan växa fram ur lösningarna på klimatkrisen.


Rättvisa arbetsvillkor

Framgång kräver bättre arbetsvillkor. I Europavalet betonar vi att Sverige ska konkurrera med kunskap och investeringar i framtidens jobb, inte med lägre löner och dåliga arbetsvillkor.


Investera i gröna jobb

Jobbkrisen måste mötas med investeringar – i Sverige och resten av Europa. Vi måste ta tillvara klimatomställningens möjligheter för att skapa nya jobb och för framtidens hållbara, klimatanpassade ekonomi.


Ett jämställt Europa

Det måste vara möjligt att förena familj med arbete. Fortfarande förväntas kvinnor ta ut majoriteten av föräldraförsäkringen och vara hemma när barnen är sjuka. Vi vill driva en offensiv jämställdhetspolitik i Europa.


Ett öppet och solidariskt EU

Europa ska vara en öppen kontinent. Där fler europeiska länder ges möjlighet att bli en del av gemenskapen. EU kan främja fred och utveckling genom sin gemensamma utrikes-, handels- och biståndspolitiken.

onsdag 13 maj 2009

Skillnad mellan Rött och Blått i valet!

SKILLNAD MELLAN RÖTT OCH BLÅTT I VALET!

Idag publicerar jag ett utmärkt valmaterial från Trelleborgs arbetarekommun om skillnaden mellan rött och blott i valet till Europaparlamentet:


Rött eller Blått ?????
1.Du röstar i riksdagsval utan att kunna grundlagen
2.Du röstar kommunalval utan att känna till kommunallagen
3.Då kan du rösta i EU-valet utan att kunna EU-fördraget.

Precis som i Sverige gäller det matchen mellan rött och blått, mellan vänster och höger. Det är enkelt - det handlar om värderingar!

Vad gäller EUROPAPARLAMENTSVALET ?

Socialdemokraterna Allianspartierna
1. Lika lön för lika arbete 1. Konkurrens med låga löner
både i Sverige och i EU både i Sverige och i EU

2. Sverige och EU ska ligga 2. Insatserna för miljön ska
i täten i det viktiga göras i de fattiga länderna
miljöarbetet i världen

3. Sjukvården ska gälla i hela 3. Sjukvården ges utifrån
EU och vara tillgänglig för den enskildes ”plånbok”
alla efter behov både i Sverige och i EU

4. Vi ska inte konkurrera med 4. Vill ha konkurrens mellan
långa skadliga arbetstider EU:s medlemsstater om
i EU långa skadliga arbetstider

5. Vill ha jämställdhet mellan 5. Har aldrig varit först med
kvinnor och män både i att driva jämställdheten,
Sverige och EU varken i Sverige eller EU

6. Vill utöka förbudet att 6. Vill fortsätta att ta ut
diskriminera äldre att gälla högre skatt av
även annat , bl.a. skatter pensionärerArbetarekommunen i Trelleborg

fredag 8 maj 2009

EU har en stor roll i svensk politik

Igår publicerades denna artikel i tidningen Dagen.


EU HAR EN STOR ROLL I SVENSK POLITIK

Snart är det val till EU-parlamentet, och även om många tror att det inte är så, så spelar EU en mycket stor roll för vår nationella politik. En EU-parlamentariker har mer makt över våra liv än en genomsnittlig minister.
Vi vill att EU ska ta ansvar för att bygga ett starkt och rättvist Europa, ett Europa som tar socialt ansvar för sina medborgare och som också agerar utrikespolitiskt för en rättvisare värld. Det kan du faktiskt rösta för eller emot den 7 juni.
Sveriges kristna socialdemokrater - Broderskapsrörelsen har tagit fram ett 10-punktsprogram för vilka områden som är viktigast att arbeta med under den kommande mandatperioden.
Som medlemmar i Broderskapsrörelsen och kandidater till Europaparlamentet ställer vi som undertecknar oss bakom dessa krav. Vi vill också ge några exempel på viktiga frågor inom respektive område.
Alkoholpolitik.
Alkohol är inte mat och ska ses som en folkhälsopolitisk - inte näringspolitisk - fråga i hela EU. Det är också viktigt med sänkta införselkvoter och en hög gemensam lägsta skattesats för alkohol för att minska missbruket.
Utrikes- och utvecklingspolitik.
Stopp för pengatvätt av skattemedel och vinster från utvecklingsländer i europeiska skatteparadis. EU behöver också aktivt ta ansvar för en lösning av konflikten i Mellanöstern.
Flyktingpolitik.
Alla ska ha rätt att få sina asylskäl prövade och det ska inte spela någon roll vilket EU-land man först kommer till för om man får rätt till skydd i Europa.
Miljöpolitik.
EU måste minska sina egna utsläpp av växthusgaser, framför allt koldioxid, och måste som stormakt visa vägen till en hållbar utveckling.
Säkerhetspolitik.
Vi vill se ett helt kärnvapenfritt Europa och minska EU:s export av vapen.
Sociala rättigheter.
Vi vill att EU ska föra en politik för minskade klyftor och för ett jämställt och socialt Europa.
Arbetsmarknads- och utbildningspolitik.
Vi vill se en rättvis utbildnings- och arbetsmarknadspolitik där alla ses som resurser.
Familjepolitik.
EU behöver gemensamma minimiregler för rätten till föräldraledighet, fri abort ska också vara en rättighet i hela Europa.
Handelspolitik.
EU ska främja fattiga länders möjligheter att exportera till EU och ta sig ur sin fattigdom, för att nå dit måste stödet till europeiska jordbruksprodukter tas bort.
Konsumentpolitik.
Vi vill se ett skarpare regelverk och en bättre gemensam standard för vilka tillsatser som får finnas i vår mat.

EU är en stormakt i världen, både ekonomiskt och politiskt. EU:s styrka ska användas för att ge oss ett rättvisare Europa och en värld byggd på solidaritet. Vi har goda möjligheter att skapa det om vi bara vill. En aktiv politisk kamp för frihet och jämlikhet är bästa sättet att bli ordets görare, inte bara dess hörare. Därför vill vi sitta i EU-parlamentet.
EU:s styrka ska användas för att ge oss ett rättvisare Europa och en värld byggd på solidaritet.
Åsa Westlund, plats 3; Anna Hedh, plats 5; Hillevi Larsson, plats 7; Carina Hägg, plats 13; Evin Cetin, plats 29; medlemmar i Broderskapsrörelsen, kandidater Europaparlamentet (S

torsdag 7 maj 2009

Lika lön för lika arbete

Denna artikel publicerades i Helsingborgs dagblad i samband med 1 Maj


LIKA LÖN FÖR LIKA ARBETE

Vi ska ha ett Europa som är anpassat efter människorna, inte marknaden, anser Hillevi Larsson (S), första maj-talare i Helsingborg i morgon.

---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
DEBATT. Den 7 juni är det val till Europaparlamentet. Det är ett viktigt val för Sverige och Europa. Då avgörs vilka värderingar som ska styra de kommande fem åren.

Våra socialdemokratiska mål om fler jobb, ett hållbart klimat och en solidarisk politik gäller både för Sverige och för Europa. Därför är konflikten mellan oss och de borgerliga partierna densamma här hemma som i Europa. Vi socialdemokrater sätter alltid människan främst. De borgerliga partierna i Europaparlamentet vill flytta makt från människor till marknaden.

Valet till Europaparlamentet handlar i grunden om en klassisk konflikt mellan höger och vänster. Om olika syn på människan, den omgivning vi lever i och om politikens uppgift. I kampen mot arbetslöshet, finans- och klimatkris, brottslighet och konflikter blir vi starkare tillsammans än var och en för sig.

Öppna gränser i Europa har förvisso ökat Sveriges möjligheter till handel och utbyten. Rätt utnyttjat kan samarbetet i Europa bidra till att stärka vår konkurrenskraft. Men det råder idag en osäkerhet om hur den svenska modellen på arbetsmarknaden med rättvisa villkor och kollektivavtal ska klara sig i framtiden. Vi har sett exempel på att utländska företag konkurrerat med låga löner, usla villkor och farlig arbetsmiljö. Vi socialdemokrater tar strid mot de krafter som vill se Europas löntagare tävla om jobben med lägre löner och sämre arbetsvillkor.

En gemensam arbetsmarknad i Europa är viktig. Men den får inte utnyttjas för att pressa villkoren neråt eller hota rätten att teckna kollektivavtal. Lika lön för lika arbete enligt lagar och avtal är en princip som ska gälla i hela Europa.

I kölvattnet av det så kallade Laval-fallet kan vi tydligt se konflikten mellan höger och vänster. Vi socialdemokrater vill se fler trygga jobb. Vi vill samarbeta över gränserna så att löntagare i hela Europa står väl rustade inför globaliseringens utmaningar.

Inför Europaparlamentsvalet är vi socialdemokrater mycket tydliga med att sätta löntagarna före marknaden. Den fria förhandlingsrätten, konflikträtten och vår rätt att bibehålla den svenska modellen måste överordnas den fria rörligheten på den inre marknaden. Och vi slår klart och tydligt fast att EU:s lagstiftning måste ändras så att nya s.k. Laval-fall omöjliggörs.

Sverige och Europa behöver inte mer av borgerlig politik. Ökad orättvisa är inte lösningen på de utmaningar vi står inför – vare sig i Sverige eller i Europa. Därför behöver EU bli rött efter den 7 juni.

Hillevi Larsson (S)

riksdagsledamot

kandidat i Europaparlamentsvalet

Regeringen förvärrar ungas jobbkris

Denna artikel publicerades på sydsvenskan.se i samband med 1 Maj:


REGERINGEN FÖRVÄRRAR UNGAS JOBBKRIS

Sverige har den näst högsta ungdomsarbetslösheten i hela EU, och den stiger snabbare än i andra länder i Europa. Ändå prioriterar regeringen skattesänkningar för höginkomsttagare före fler jobb. Det skriver Socialdemokraternas partiordförande Mona Sahlin, som idag håller förstamajtal i Malmö och Lund, och Hillevi Larsson (S), kandidat till Europaparlamentet.

Framtidstro och tron på den egna förmågan är för många som störst under ungdomsåren. Allt är möjligt, allt kan man och allt vill man göra. Om drygt en månad sprudlar det av glädje på gator och torg när 130 000 unga tar studenten. Vi skall vara rädda om den livsglädjen som ger kraft och energi att möta framtiden med tillförsikt.

Alla goda krafter i samhället måste mobiliseras nu när så många avslutar gymnasiet mitt under en djup lågkonjunktur. Var fjärde ung person är idag arbetslös. Sverige har den näst högsta ungdomsarbetslösheten i hela EU, och den stiger snabbare än i andra länder i Europa. I Skåne var andelen öppet arbetslösa ungdomar 4,6 procent i mars månad. Det är en ökning med 1,6 procentenheter från motsvarande period förra året.

Det är ingen tvekan om att Sverige har gått in i en djup jobbkris. Ändå väljer regeringen att föra en passiv jobbpolitik. Det blir dyrt. Sverige har inte råd med en regering som prioriterar skattesänkningar för höginkomsttagare före fler jobb. Ökade orättvisor mellan människor löser inte jobbkrisen – de fördjupar den. Nu krävs aktiva investeringar för nya jobb, för trygga jobb och för gröna jobb.

Konkurrensen om de få jobb som finns kommer att hårdna. Det drabbar unga eftersom vägen in i arbetslivet blir svårare för den som saknar erfarenhet. Därför vill vi skjuta till 300 miljoner kronor i stimulans till kommuner och landsting för att ordna 90 000 sommarjobb till de ungdomar som nu lämnar gymnasiet. Ett sommarjobb ger praktik, erfarenhet av arbetslivet och nya kontakter.

Vi vill också rikta direkta stöd för att långtidsarbetslösa ungdomar skall kunna komma i jobb. All erfarenhet visar att den som står länge utanför arbetsmarknaden har stora svårigheter att ta sig tillbaka när konjunkturen vänder. För många långtidsarbetslösa ungdomar finns risken att de aldrig kommer att lyckas etablera sig på arbetsmarknaden. Vi föreslår därför att de arbetsgivare som anställer en ung långtidsarbetslös under det första året får göra ett skatteavdrag på två tredjedelar av lönen.

Bristande utbildning är den enskilt viktigaste orsaken till att unga inte får jobb. Därför vill vi socialdemokrater göra utbildning vid universitet och högskolor tillgänglig för fler. Vi vill fortsätta bygga ut högskolan med över 6 000 nya platser i år. Vi vill också redan nu till sommaren 2009 erbjuda ungdomarna 10 000 platser på sommarkurser i högskolans regi. Just nu är antalet sökande till högskolan uppe på rekordnivåer. Ändå har regeringen valt att inte tillföra några nya högskoleplatser.

Vi socialdemokrater vill ge alla unga en chans. Läget är inte hopplöst. Sverige kan vända jobbkris till framtidstro. På första maj demonstrerar vi för ett Sverige och Europa som sätter Jobben först! Skall vi lyckas med detta behöver vi starka socialdemokratiska röster i Sverige och i Europa.

MONA SAHLIN

HILLEVI LARSSON