Follow by Email

Leta i den här bloggen

måndag 4 mars 2013

Satsa på ungdomarna!

Arbetslösheten bland unga i Sverige är hög och växande. Idag är den svenska ungdomsarbetslösheten högre än i jämförbara europeiska länder såsom Norge, Finland, Danmark, Nederländerna, Tyskland och Österrike. Trots detta agerar regeringen endast med impotenta medel.

Omkring 100 000 personer i åldern 18-24 år är inskrivna på arbetsförmedlingen som arbetslösa. Bara i Skåne är nästan 15 000 unga antingen inskrivna som arbetssökande eller i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Enligt Arbetsförmedlingens avrapportering denna vecka var 3 747 ungdomar under 24 år öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd. Av de 100 000 ungdomar som är arbetslösa i riket har ungefär 35 procent varit arbetslösa i mer än sex månader. Denna generation kommer att glida fel om vi inte ser till att de bryter mönstret. Ju längre tid de är utan jobb eller utbildning desto svårare är det att ta steget in på arbetsmarknaden. Regeringens strategi mot ungdomsarbetslösheten har uppenbarligen misslyckats. Istället för att analysera problemet har regeringen infriat en annan dröm, att sänka skattern och sedan struntat i att erbjuda rätt stöd till rätt personer. Bland de långtidsarbetslösa ungdomarna dominerar personer utan gymnasieutbildning. Varför har det inte helt enkelt satsats mer på att rusta ungdomarna för framtiden?
Socialdemokraterna anser att ungdomsarbetslösheten ska bekämpas genom att höja ungdomarnas kompetens och underlätta för unga att ta steget ut på arbetsmarknaden. Unga människor ska jobba eller studera – inte vara långtidsarbetslösa.
Vi vill införa ett utbildningskontrakt för unga utan fullgjord gymnasieutbildning. Om de vill ha ersättning från samhället måste de fullgöra sin gymnasieutbildning. Statens åtagande måste dock vara på sådan nivå att vi ger en reell chans till var och en av dessa ungdomar att faktiskt avsluta utbildningen. Den individuella utbildningsplanen ska präglas av att det finns många olika vägar fram till ett slutbetyg och att behoven skiljer sig mellan olika individer.
Vi vill även satsa brett på yrkesintroduktionsjobb där unga nyanställda ges möjlighet att kombinera jobb med utbildning inom yrket. I vårt budgetalternativ gör vi en satsning där kommuner och landsting kan erbjuda 75 procentiga anställningar till kollektivavtalade löner, kombinerat med 25 procents handledning.
Vår ambition att attackera rekryteringsgapet och se till att ungdomarna kan ta de jobb som faktiskt finns. Vår inställning är att politiken är till för att stimulera så att samhällsutvecklingen går åt rätt håll, istället för att sitta med armarna i kors och låta marknaden sköta allt. På kort sikt minskar vi den höga arbetslösheten för samhället och besparar många personer ångest och skam. På längre sikt gör vi redan nu något åt den generationsväxling som kommer att ske på arbetsmarknaden. Vi behöver den unga generationens arbete precis som var och en av dem behöver ett arbete.

Marie Granlund, riksdagsledamot (s)
Leif Jakobsson, riksdagsledamot (s)
Hillevi Larsson, riksdagsledamot (s)

Debattartikel publicerad i Efter Arbetet 2013-10-10

Inga kommentarer: