Follow by Email

Leta i den här bloggen

måndag 15 juni 2009

Klimatsmarta jobb

De globala klimatförändringarna – och hur vi tillsammans ska hantera dem – är en av vår tids största utmaningar. Klimat- och miljöarbetet inom EU är ett av de bästa exemplen på hur vi gemensamt kan möta allvarliga hot som var och en av oss inte klarar att lösa ensamma. För att avvärja klimatkrisen räcker det inte att några gör rätt, alla måste arbeta i riktning mot samma mål – en socialt hållbar utveckling. Europa ska gå i täten och leda klimatarbetet.

Jag är kandidat (S) i valet till Europaparlamentet den 7 juni för att jag vill förändra så att vi får ett Europa som är anpassat efter människorna, inte marknaden. Det gäller inte minst inom klimat- och miljöpolitiken.

Vi socialdemokrater är övertygade om att Europa måste leda arbetet med klimatomställningen, även globalt. EU kommer bara att lyckas om vi investerar gemensamt i en hållbar utveckling. Sveriges och EU:s företag måste bli världsledande på miljöhänsyn och energi- och miljöteknik. Det krävs omfattande investeringsprogram för både industrin och tjänstesektorn.

Långsiktig ekonomisk tillväxt kan inte skapas utan att miljön förbättras. Och hållbar utveckling kan inte åstadkommas utan stöd från medborgarna. Klimatomställningen kostar, men att vänta blir ännu dyrare. Framför allt kan den – om vi socialdemokrater får vara med och bestämma – bli en stark och positiv kraft för miljontals nya gröna jobb.

Högerpolitiker försöker framställa det som att en aktiv miljö- och klimatpolitik är ett hot mot jobben. Det är precis tvärtom. Jobben hotas inte av människor som vågar, inte heller av ny teknik eller tydliga krav på en grön omställning. Jobben hotas i stället av gammal teknik och brist på anpassning. Den som är först ur fossilsamhället och kan utveckla den nya miljö- och energitekniken kommer att klara både jobben, den sociala sammanhållningen, klimatet och miljön.

EU har ett stort ansvar för nästa globala klimatavtal och att de stora utsläppsländerna förmås minska sina utsläpp. EU ska ta på sig ledartröjan i kampen mot klimatförändringen. Medlemsländerna har satt det gemensamma målet att år 2020 ska EU ha minskat växthusgasutsläppen med 20 procent, producera 20 procent förnybar energi och bli 20 procent mer energieffektivt. Vi socialdemokrater vill gå längre. Vi vill driva på för en minskning av EU:s utsläpp av växthusgaser med minst 30 procent fram till 2020. Genom höga miljökrav, ökad forskning och jobbskapande gröna investeringar i tågtrafik och vindkraft skapas framtidens jobb.

Östersjöregionen är speciellt viktig för Sverige. Den känsliga och unika havsmiljön i Östersjön och Öresund måste räddas. Därför vill vi socialdemokrater att EU satsar mer resurser för att minska övergödningen och förebygga oljeutsläpp genom skärpta miljökrav på sjötransporter så att Östersjön/Öresund blir ett renare innanhav. Det finns risk för utfiskning av vissa arter i Östersjön. Vi måste gemensamt möta det hotet med minskade kvoter och hårdare arbete mot tjuvfiske.

EU måste också förbjuda ämnen som skadar vår hälsa och miljö. Farliga ämnen i till exempel nappflaskor och kläder ska bort liksom azofärgämnen och transfetter som tillsätts i mat.

För klimatets, Östersjöns och vår hälsas skull behövs inte mer borgerlig politik i Sverige och Europa. Det behövs fler klimatsmarta jobb. Därför behöver EU bli rött efter Europaparlamentsvalet den 7 juni.

Hillevi Larsson, riksdagsledamot (S), Malmö och kandidat 7 på S-listan i Europaparlamentsvalet


Publicerad i Skånska dagbladet inför valet till Europaparlamentet 7 juni 2009

Inga kommentarer: