Follow by Email

Leta i den här bloggen

måndag 14 december 2009

Svar från Bildt om västsahariska MR-aktivister

Idag svarade Bildt på frågorna om den hungerstrejkande Aminatou Haidars situation.


Svar på fråga 2009/10:237 av Ameer Sachet (s) Marocko och Aminatou Haidar, fråga 2009/2010:241 av Bodil Ceballos (mp) Västsaharisk medborgare i rättsligt vakuum, fråga 2009/2010:266 av Hillevi Larsson (s) Marockos förföljelse av västsahariska MR-aktivister

Ameer Sachet har frågat mig om jag tänker ta upp och driva frågan om Aminatou Haidars rätt att återvända hem till Västsahara som ett villkor för att Marocko ska få behålla sin särskilt gynnade status i relation till EU. Bodil Ceballos har frågat mig om jag avser att föra en diskussion om MR med Marocko i syfte att lyfta frågan om Aminatou Haidar och andra MR-frågor. Hillevi Larsson har frågat mig hur jag avser att agera för att stödja de västsahariska MR-aktivister som nu drabbas av övergrepp från marockanska myndigheter. Jag väljer att svara på de tre frågorna i ett sammanhang.

Låt mig först säga att Sverige prioriterar arbetet för mänskliga rättigheter i kontakterna med Marocko både bilateralt och inom EU:s ram och är pådrivande inom EU på detta område. Vi för också en löpande dialog bilateralt och genom EU med de marockanska myndigheterna om mänskliga rättigheter även i enskilda fall. EU:s vidgade samarbete med Marocko innebär att den politiska dialogen förstärks och frågor som demokrati och mänskliga rättigheter får en än mer central plats i det sammanhanget. EU har en strävan att uppmuntra till fortsatta förbättringar och framsteg samt stödja landets reformsträvanden. Som de facto administrerande makt över Västsahara har Marocko att på samma sätt respektera de mänskliga rättigheterna där, i alla dess aspekter. I samband med mötet den 7 december med associeringsrådet EU-Marocko i Bryssel uppmanade EU-sidan Marocko att upprätthålla skyddet för försvarare av mänskliga rättigheter, i synnerhet de verk¬samma i Västsahara.

Vad gäller de sju MR-aktivister som greps av marockanska myndigheter på Casablanca flygplats den 8 oktober vill jag hänvisa till mitt svar på fråga av Hans Linde (2009/10:102). Vad avser Aminatou Haidar har Sverige som EU-ordförandeland initierat en diskussion i medlems¬kretsen som givit EU-ambassaderna i Rabat uppdraget att följa fallets utveckling. Under mötet med associeringsrådet tog såväl Sverige som EU-kommissionen upp fallet Aminatou Haidar. Stark oro uttrycktes över Haidars situation, bl.a. vad gäller hennes hälsa. Sverige underströk den humanitära aspekten och vikten av att åtgärder vidtogs för att möjliggöra en snabb lösning som innebär att Haidar får återvända till Västsahara. Därtill har ett särskilt ordförandeskapsuttalande gjorts i vilket Marocko uppmanas att uppfylla sina internationella förpliktelser vad avser mänskliga rättigheter och att samarbeta med spanska myndigheter i syfte att finna en positiv lösning på Haidars situation.

Stockholm den 14 december 2009
Carl Bildt

Inga kommentarer: